Konečně jsem našel tu pravou lásku! Najdi si svého partnera
HledamLasku.cz – „podmínky a pravidla“

Popis služby: HledamLasku.cz ti nabízí možnost navázat prostřednictvím SMS kontakt se zajímavými lidmi. Nezáleží na tom, jestli chceš najít žhavý flirt, přátelství nebo jednoduše někoho poznat, tady najdeš toho správného chat partnera. HledamLasku.cz je tedy internetový portál sloužící jako trh s kontaktními inzeráty a chatový systém pro mobilní telefony za účelem zábavy na základě SMS (Premium SMS).

Provozovatel serveru:
Fine Tech s.r.o.
Branická 514/140
Praha
IČ: 27412512

1) Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové, obrazové, případně multimediální informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozované Správcem.

2) Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru.

3) Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.

4) Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.

5) Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.

6) Uživatel nesmí vkládat na Server Data, která mohou jakýmkoliv způsobem poškodit Uživatele, Správce, nebo jakoukoliv třetí osobu. V případě porušení tohoto pravidla si Správce vyhrazuje právo Data vymazat, změnit, nebo doplnit o vysvětlující komentář a to bez předchozího upozornění Uživatele. Za tyto Data jsou považovány především hanlivé a rasistické texty, fotografie nepřístupné pro mládež, fotografie s dětmi a kojenci, fotografie s prominentními osobami, fotografie obsahující jednoznačné identifikační prvky či propagační a reklamní materiály.

7) Pro Data, která uživatel na Server vkládá, platí určité pokyny a omezení. Je zakázáno, aby uživatelé do obsahu Dat vkládali URL odkazy, nebo reklamu na komerční služby provozované konkurenčními společnostmi, které mají konkurenční charakter vůči serverům spravovaným Správcem. Při porušení tohoto ustanovení si Správce vyhrazuje právo odpovídající Data odstranit a znemožnit uživateli časově omezený přístup ke Službám. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.

8) Provozovatel si vyhrazuje právo na přesun inzerátu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie neodpovídá textu inzerátu.

9) Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.

10) Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.

11) Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo v zakódovaném tvaru, vždy ve spojitosti s heslem, které volí uživatel. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

12) Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

13) Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním SMS na tel číslo, které uživatel uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto SMS je Správce Serveru, SMS může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto SMS může uživatel oznámit správci serveru prostřednictvím formuláře

14) Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.

15) Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat Propojené servery o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

16) Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.

17) Správce prohlašuje, že se zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

18) Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

19) Vložení profilu je zpoplatněno. Jiní uživatelé tě pak mohou vyhledat a poslat ti SMS zprávu. Můžeš také sám(a) napsat jinému uživateli. Pomocí vyhledávaní partnerů najdeš vhodného chat partnera. Vyber si uživatele a pošli pomocí našeho internetového formuláře SMS. Když ti tvůj chat partner odepíše, můžeš mu jednoduše ze svého mobilu odpovědět. Rozesílání každé SMS je realizováno přes prémiové číslo zkrácené volby 9099079 poskytovatele Dimoco. Za využití služby vznikají následující náklady:

Cena za SMS (všechny sítě): 79 Kč/SMS vč. DPH. Toto jsou náklady na aktivaci a na komunikační spojení tohoto systému. První setkaní se systémem je zdarma a na to budou konečnému zákazníkovi zasílány ve formě SMS různé telefonní kontakty resp. návrhy na Chat, které jsou také zdarma. Náklady vznikají v momentě, ve kterém uživatel/zákazník odpoví na přijatou SMS ze svého mobilního telefonu nebo když vloží číslo příjemce jako zkrácenou volbu. Tento chat obsahuje kontakty a kontakty nebo profily. Kontakty, které nejsou aktivní, jsou zpracovány od moderátorů k animačním účelům, kteří mohou vést dialogy pod více identitami. Pro animaci Chat – systému mohou být vloženi průvodci, kteří povedou zábavu/animaci s uživateli Chatu. Příslušný uživatelský profil průvodce nedisponuje žádnými zvláštními znaky. Partner v dialogu může být tedy moderátor, který/á se v systému může nacházet pod jinou identitou, aniž bys o tom věděl. Za zadaný text si zákazník zodpovídá sám. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo, pochybné a nezpůsobilé texty vymazat.

20) Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

21) Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

Správce je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení podmínek oprávněn zejména:

a) stanovit pro poskytování služeb limity, zejména finanční, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období

b) zavést dodatečné způsoby ochrany služeb, pokud má zato, že zavedení takové ochrany je ve prospěch uživatele nebo poskytovaných služeb serveru

c) změnit provozní podmínky serveru z naléhavých technických nebo provozních důvodů

d) omezit, přerušit nebo ukončit poskytování služeb:

- ze závažných technických nebo provozních důvodů

- v případě krizových stavů (živelní pohromy, ohrožení bezpečnosti státu apod.)

- v případě, že správce k takovému omezení, přerušení nebo ukončení bude povinen podle platného právního předpisu nebo rozhodnutí státního orgánu

- je důvodné podezření, že uživatel nebo třetí osoba prostřednictvím koncového zařízení uživatele zneužíval nebo zneužívá služeb, nebo užívá služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz serveru nebo kvalitu služeb, popř. porušuje práva třetích osob.

22) Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

23) Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

24) Služby Serveru mohou odesílat uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou, SMS nebo MMS,informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.

25) Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím formuláře

26) Fine Tech s.r.o. neručí za žádné škody jakéhokoliv druhu, které vzniknou užíváním služeb serveru. Jestliže bude neplatné jedno ustanovení těchto podmínek, nebude tím omezena platnost ostatních částí podmínek. Na místo neplatné části podmínek bude mezi smluvními stranami interpretováno jiné, co nejpodobnější ustanovení. Tato smlouva podléhá zákonům ČR. Soudně přísluší městu Praze.

27) Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

28) Pro případné reklamace můžete využít následující e-mailovou adresu: reklamace@HledamLasku.cz.
Milenka.cz    Videozdarma.cz    Nahyprachy.cz    Edicepecko.cz    Sexmobil.cz    Fotkyzdarma.cz    
Upozornění

Chystáš se vstoupit na stránky, které mohou obsahovat materiál nevhodný pro nezletilé. Kliknutím na VSTOUPIT potvrzuješ, že je ti více než 18 let.

VSTOUPIT ODEJÍT

Je možné, že nemáš aktivovanou službu „Premium SMS“

Služby na portálu HledamLasku.cz je možné využívat pouze se službou „Premium SMS“ aktivovanou u tvého mobilního operátora!
Aktivace této služby je u všech operátorů zdarma a její zprovoznění trvá v řádech minut.
Své mobilní operátory můžete kontaktovat na těchto bezplatných linkách:

T-Mobile: 4603
O2: *11 (paušály), *88 (Go karty)
Vodafone: *77